Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2021

HEL 2021-000082 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupungin yhtiökokousedustajaa

- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2021 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2021 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty. 

- hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti. 

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että 

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu,

- säätiön säännöt muutetaan kaupunginkanslian kanssa tunnistetun tarpeen mukaan ja soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mallisääntöjä.

Hallituksen jäsenten nimeäminen ja hallituspalkkiot

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset liitteen 1 mukaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen. 

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja 
-säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet liitteen 2 mukaisesti. 

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan alla mainituissa yhteisöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita. 

Tilintarkastajien nimeäminen

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.  

Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 17.6.2019 hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä. Ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin kaupunkikonsernin päivitetyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt. Nämä mallit toimivat pohjana kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen yhtiöjärjestyksille ja säätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti konserniyhteisön yhtiöjärjestys ja säätiön säännöt olisivat mallien mukaisia huomioiden kuitenkin kunkin yhteisön ja säätiön erityispiirteistä mahdollisesti johtuvat poikkeukset. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin omistuksessa, huomioidaan osakkaiden yhdenvertaisuus kaupungin mallien mukaisten yhtiöjärjestysmääräysten osalta. Näin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta käydään muiden osakkaiden kanssa yhteiseen näkemykseen pyrkivä keskustelu, minkä johdosta syntynyt kompromissi tuodaan yhtiön yhtiökokoukselle päätettäväksi. 

Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen vastuulla on yhdessä yhteisön tai säätiön toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttamaan mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 2021 aikana (ja  yhteisöjen osalta kevään 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa).

Kaupunginkanslia koordinoi yllä mainittua päivitystyötä sekä avustaa yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden tunnistamisessa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallituksiin nimettävät

2

Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallituksiin nimettävät

2

Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566