Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/19

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

HEL 2021-001805 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yksikön päällikkö Pasi Lönnberg ja yksikön päällikkö Johannes Möttönen, molemmat kaupunkiympäristön toimialalta, yhtiöjärjestyksessä mainituksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelukeskus Albatross Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskus Albatross Oy on kaupungin tytäryhteisö, jossa kaupungin omistusosuus osakkeista on 79,0 %. Yhtiön toimialaluokitus on "muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta". Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 ja sille rakennettua rakennusta. Rakennuksessa toimii sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja, mm. terveysasema ja neuvola sekä lisäksi mm. Helsingin seurakuntayhtymän ja KELA:n palvelutiloja.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen on kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 2.3.2020 perusteella nimetty Sari Hildén ja Markku Metsäranta kaupunkiympäristön toimialalta vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunkiympäristön toimialalta 12.2.2021 saadun ilmoituksen mukaan toimikaudeksi 2021-2022 esitetään hallitusjäsenten vaihtamista siten, että hallitukseen valittaisiin Pasi Lönnberg ja Johannes Möttönen, joiden suostumus tehtävään on saatu. Esitetyt henkilöt toimivat yksikön päällikköinä kaupunkiympäristön rakennettu ympäristö Rya /Tilat palvelualueella.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelukeskus Albatross Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Nimetyt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566