Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/17

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen valinta

HEL 2021-001849 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Marit af Björkestenin Yleisradio Oy:stä ja jäseneksi Emilie Gardbergin Taideyliopistosta keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Esitysteksti

Hallitukseen nimettävät

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista Musiikkitalossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin eikä se tavoittele taloudellista voittoa. Sen jakamat tuet toteutuvat pääasiassa lahjoitusvaroin. Avustustoiminnan tavoitteena on Musiikkitalon musiikkitarjonnan monimuotoistaminen ja kynnyksen madaltaminen erilaisille esiintyjille ja yleisöille.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 2.3.2020 § 16 säätiön hallituksen puheenjohtajaksi apulaispormestari Nasima Razmyarin, varapuheenjohtajaksi Gunilla Ohlsin Yleisradio Oy:stä sekä jäseniksi Kaarlo Hildénin Taideyliopistosta ja Pekka Kaurasen Helsingin Musiikkitalo Oy:stä. Hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen.

Gunilla Ohls on siirtynyt eläkkeelle ja Yleisradio esittää hänen tilalleen säätiön hallitukseen strategia- ja asiakkuusjohtaja Marit af Björkesteniä.

Kaarlo Hildén on siirtynyt Sibelius-Akatemian dekaanin tehtävästä Taideyliopiston rehtoriksi ja hänen tilalleen säätiön hallitukseen on ehdolla uusi dekaani Emilie Gardberg.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin. Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää myös Musiikkitalon muiden omistajien esittämät jäsenet säätiön hallitukseen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Esitysteksti

Hallitukseen nimettävät

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566