Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/15

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valinta

HEL 2021-002129 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Palmia Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Suárez Kataisen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

 Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Palmia Oy:n hallituksen jäsen Matti Mamia on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566