Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/23

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

HEL 2021-001461 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2021 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

Edustaja

Henkilökohtainen varaedustaja

1.Magnus Rask (Vas.)

 Isabella Åberg (Vas.)

2.Pekka Tiusanen (PS)

 Mikael Forsbäck (PS)

3.Björn Månsson (RKP)

 Gunilla Karlsson Weckman (RKP)

4.Veronica Hertzberg (RKP)

 Sofia Henriksson (RKP)

5.Runa Ismark (RKP)

 Anna Strömberg (RKP)

6.Niklas Rönnberg (RKP)

 Tyko Hertzberg (RKP)

7.Bicca Olin (Vihr.)

 Bernt Nordman (Vihr.)

8.Elisabeth Helander (SDP)

 Marianne Laxén (SDP)

9.Topi Lappalainen (SDP)

 Hildur Boldt (SDP)

10.Harry Bogomoloff (Kok.)

 Ulla-Marja Urho (Kok.)

 

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita edustajaksi Harry Bogomoloffin ja varaedustajaksi Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 29.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 22.3.2021 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Helsingissä 29.4.2021 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 29.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566