Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/18

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2021-001977 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Tarja Tarkiaisen tilalle Sami Lindström. 

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ja vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa koulurakennusta ja vuokrata se koulukäyttöön.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 prosenttia. Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2022.

Yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsen Tarja Tarkiainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, koska hänen palvelussuhteensa Helsingin kaupungilla on päättynyt.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin oikeuspalveluiden johtava kaupunginasiamies Sami Lindström hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Esitysteksti

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566