Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/21

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Töölönlahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2021-002597 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Töölönlahden Pysäköinti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Kati Kiyancicek hallituksesta eronneen Pasi Lehtiön tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia
maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13.
kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määrittelemää maanalaista määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden
ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja
hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.5.2020 hallitukseen valittiin Pekka Isoniemi, Elina Kuikanmäki ja Pasi Lehtiö yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kahden vuoden toimikaudeksi.

Pasi Lehtiö on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä. Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan suunnitteluyksikön päällikkö Kati Kiyancicek hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566