Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/20

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021

HEL 2021-001804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 niin, että yhtiön hallituksessa jatkavat Martti Tallila ja Pekka Ljundberg ja että hallitukseen valitaan lisäksi Merja Rukko yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan.

Lisäksi yhtiön toimialana on lisäksi perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana
yhtiössä. Käytännössä kaupunki on saanut valita hallitukseen kolme jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen 21.9.2020 kahdeksi vuodeksi niin, että uudet valinnat tehdään vuonna 2022.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 kaupungin edustajiksi valittiin johtava kiinteistölakimies Martti Tallila kaupunkiympäristön toimialalta, tiimipäällikkö Suvi Lepistö Helsingin asuntotuotanto ATT:stä ja aluejohtaja Pekka Ljungberg Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä.

Yhtiön hallituksen jäsen Suvi Lepistö on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta. Uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT:stä uudistuotantoyksikön päällikkö Merja Rukko hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Rukko on antanut tehtävään suostumuksensa. Martti Tallila ja Pekka Ljunberg jatkaisivat yhtiön hallituksessa vuoteen 2022 konsernijaoston aiemman päätöksen mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Nimetyt henkilöt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566