Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/23

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte

HEL 2021-001461 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion utsåg följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund r.f.:s ordinarie förbundsmöte 2021:

Representant

Personlig ersättare

1. Magnus Rask (VF)

 Isabella Åberg (VF)

2. Pekka Tiusanen (Sannf.)

 Mikael Forsbäck (Sannf.)

3. Björn Månsson (SFP)

 Gunilla Karlsson Weckman (SFP)

4. Veronica Hertzberg (SFP)

 Sofia Henriksson (SFP)

5. Runa Ismark (SFP)

 Anna Strömberg (SFP)

6. Niklas Rönnberg (SFP)

 Tyko Hertzberg (SFP)

7. Bicca Olin (Gröna)

 Bernt Nordman (Gröna)

8. Elisabeth Helander (SDP)

 Marianne Laxén (SDP)

9. Topi Lappalainen (SDP)

 Hildur Boldt (SDP)

10.Harry Bogomoloff (Saml.)

 Ulla-Marja Urho (Saml.)

 

Behandling

Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Ulla-Marja Urho välja Harry Bogomoloff till representant och Ulla-Marja Urho till personlig ersättare.

Föredragande

Stf. kanslichef

Tuula Saxholm

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Kallelse till möte 29.4.2021

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att senast 22.3.2021 utse sina representanter och ersättare till förbundsmötet i Helsingfors 29.4.2021. Kallelsen till förbundsmötet finns som bilaga till ärendet.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter. Helsingfors utser totalt högst 10 representanter och lika många personliga ersättare.

Föredragande

Stf. kanslichef

Tuula Saxholm

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Kallelse till möte 29.4.2021

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566