Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/24

 

08.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräinen kokous

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen 15.3.2021 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17.00 alkaen.

Käsittely

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566