Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

14.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-000812 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Business Hub Ltd Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiön

        yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan muotoon:

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

        hallituksen jäseniksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneiden Tuula Antolan, Christoffer Masarin, Jaakko Niinistön ja Ossi Savolaisen tilalle Liisa Kivelä, Markus Kühn sekä Jenni Rope.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) perustettiin vuonna 2006 pääkaupunkiseudun elinvoima- ja markkinointiyhtiöksi.

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luoda työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten syntymistä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun toimintaedellytysten edistämiseen.

Syksyllä 2020 Helsinki osti muiden omistajien omistukset Espoon kaupunki (23,5%), Vantaan kaupunki (19%), Uudenmaan liitto (10%) ja Kauniaisten kaupunki (2,5%) itselleen. HBH:n osakkeita on yhteensä 200 kappaletta, jotka siirtyvät kokonaisuudessaan Helsingin omistukseen vuoden 2020 päättyessä.

Hallituksen valinta

HBH:n osakkeiden ostamisen liittyvän kauppakirjan mukaan Helsinki huolehtii yhtiön hallinnon järjestämisestä siten, että kunkin myyjän nimeämän hallituksen jäsenen sijaan valitaan uusi Helsingin nimeämä jäsen ilman aiheetonta viivytystä osakkeiden omistusoikeuden siirryttyä, ellei erikseen toisin sovita. Lisäksi Helsinki sitoutuu myöntämään myyjien nimeämille hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2020, mikäli yhtiön tilintarkastaja ei totea estettä vastuuvapauden myöntämiselle.

Muiden HBH:n omistajien nimeämät hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta vuoden 2020 lopussa. Heidän tilalleen on tarpeen nimetä uudet jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Yhtiö kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle tammikuun alussa päättämään uusien hallituksen jäsenten valinnasta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HBH:n tuleva rooli ratkaistaan vireillä olevan Helsingin kansainvälisen vetovoiman kehittämiseen liittyvän jatkoselvityksen perusteella. Jatkoselvityksessä tarkastellaan HBH:n, Helsinki Marketing Oy:n sekä Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimintojen yhdistämistä.

Ottaen huomioon HBH:n koko osakekannan siirtyminen kaupungin omistukseen vuodenvaihteessa sekä vireillä oleva selvitys yhtiön tulevaisuudesta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § vastaamaan kaupungin malliyhtiöjärjestystä, jonka mukaan hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Toimintojen mahdollista tulevaa yhdistämistä varten on perusteltua nimetä HBH:n hallitukseen osittain samat henkilöt kuin Helsinki Marketing Oy:n hallituksessa on. HBH:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Uusina jäseninä hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä viestintäjohtaja Liisa Kivelä, strategiajohtaja Markus Kühn sekä kaupunginlakimies Jenni Rope.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566