Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

14.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 122

Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2020-000315 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2020 esittämään Marjo Berglundin valitsemista yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu

2

Ylimääräinen yhtiökokous_esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Helsingin kaupunki omistusosuus yhtiön osakkeista on tällä hetkellä 35,7 %. Yhtiön muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Tuusulan kunta (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %).

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

Oy Apotti Ab:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.12.2020 päättämään uuden hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen on ilmoittanut eroavansa puheenjohtajan tehtävästä vuoden 2020 lopussa Helsingin kaupungin keväällä 2021 toteutettavaan Apotti-järjestelmän käyttöönottoon liittyvien esteellisyystilanteiden välttämiseksi. Uusi puheenjohtaja on tarpeen valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäljellä olevalle toimikaudelle, joka päättyy keväällä 2021.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen perusteella Helsinki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan.

Ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella toteutetun hallituksen puheenjohtajahaun perusteella on tarkoituksenmukaista nimetä Oy Apotti Ab:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu

2

Ylimääräinen yhtiökokous_esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 92

HEL 2020-000315 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään

        Oy Apotti Ab:n hallituksen valtuuttamisen hakeutumaan Kuntarahoituksen kuntayritystodistusohjelmaan enintään kuudenkymmenen miljoonan (60 000 000) euron arvosta ja päättämään kuntayritystodistuslimiitin mukaisen rahoituksen nostamisesta yhtiön toiminnan edellyttämällä tavalla,

        aikaisemmin haettujen yrityskiinnitysten (etuoikeus 27.9.2019) kuolettamisen yhteensä 162 700 000 euroa arvosta,

        uusien yrityskiinnitysten hakemisen yhteensä 233 300 000 euron arvosta,

        haettujen yrityskiinnitysten panttaamisen omistajien antamien takausten vastavakuudeksi näiden omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin, sekä

        muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

26.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566