Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

14.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Suldaan Said Ahmedin ja Mikko Kiesiläisen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Suldaan Said Ahmedin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Mikko Kiesiläisen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566