Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

14.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-013028 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Sini Korpisen (Kok.) Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Sini Korpisen jäseneksi Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallitukseen keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Korkeasaaren eläintarhan säätiö

Esitysteksti

Hallitukseen nimettävä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt Hannele Luukkaisen Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Luukkainen on 25.11.2020 pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Korkeasaaren eläintarhan säätiö

Esitysteksti

Hallitukseen nimettävä

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566