Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

14.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022

HEL 2020-012580 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen: 

Varsinainen jäsen johtajalääkäri Laura Pikkarainen, henkilökohtaisena varajäsenenään päätöksenteon tuen päällikkö Atte Viinikka.

Varsinainen jäsen ensilinjan palvelujen päällikkö Sami Keränen, henkilökohtaisena varajäsenenään apulaisylilääkäri Liisa Niemi. 

Varsinainen jäsen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, henkilökohtaisena varajäsenenään vastaava taloussuunnittelija Mikael Karell.

Varsinainen jäsen talouspäällikkö Armi Vadén, henkilökohtaisena varajäsenenään erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen.  

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Riikka Henriksson, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 11.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Niemikotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi säätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.   

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.     

Niemikotisäätiön sääntömuutos on vireillä. Kaupunginhallitus on 24.8.2020 § 475 antamassaan lausunnossa puoltanut kaupungin mallisääntöihin pohjautuvaa sääntömuutosta. Uusien sääntöjen mukaan mm. hallituksen toimikausi jatkuu nimeämistä seuraavan toisen vuosikokouksen päättymiseen asti.  

Niemikotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022 (liite 1).

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta ja kaupunginkansliasta saatuihin esityksiin.         

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 11.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Niemikotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566