Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

14.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000547 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.        

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö, hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 50 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa on yhteensä noin 92 000 asukasta.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt.Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjätemäärästä laskee.
4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566