Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

14.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön hallituksen täydentäminen

HEL 2020-011286 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan kaupunkiympäristön toimialan va. yksikön päällikkö Maarit Kontio yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia n:o 13, osoite Aleksis Kiven katu 10 b, korttelissa n:o 359 Helsingin kaupungin XII kaupunginosassa sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,93 %.

Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen siten, että kaksi varsinaista jäsentä valitaan Vanhat-Old-Boys-Automiehet r.y:n ja yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä.

Yhtiön hallituksen jäsen Minna Merensilta on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, koska hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan va. yksikön päällikkö Maarit Kontio hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566