Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäsenen nimeäminen

HEL 2020-011853 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Taru Reinikaisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien tehtävien mukaisesti.

Hallitus

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n sääntöjen 6 § mukaan säätiön puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä.

Säätiön hallituksen Helsingin kaupungin nimeämä varajäsen Pia Lampola on ilmoittanut eroavansa säätiön hallituksesta.

Uusi hallituksen varajäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2021 vuosikokoukseen saakka.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566