Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-011368 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Raino Antikaisen tilalle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lakiasiainjohtaja Sanna Auressalmi. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan korttelin 14492 tonttia nro 9 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta sekä järjestää vanhusten palveluun liittyviä toimintoja. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön asioista, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, päättää hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsen Raino Antikainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Ottaen huomioon, että yhtiö on myöhemmin tarkoitus sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lakiasiainjohtaja Sanna Auressalmi hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Esitysteksti

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566