Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-011737 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen suunnattujen osakeantien järjestämiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 19.11.2020

2

Hallituksen esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy on vuonna 2020 perustettu yhtiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen.

Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.11.2020. Yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta suunnattujen osakeantien järjestämiseen.

Kokouskutsu on liitteenä 1.

Osakeantivaltuutus

Kaupunginhallitus on 15.6.2020 § 361 päättänyt perustaa yhtiön. Samalla kaupunginhallitus on hyväksynyt Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n sopimusalueilla 1 ja 2 merkintäperiaatteet ja merkintähintojen määräytymisperiaatteet.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous oikeuttaa hallituksen ottamaan Fallkullan kiilan alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Niiden mukaan hallitus valtuutetaan tarjoamaan merkittäväksi yhteensä enintään 100 kappaletta uusia yhtiön B1-sarjan osakkeita, enintään 169 kappaletta uusia yhtiön B2-sarjan osakkeita sekä enintään 96 kappaletta uusia yhtiön C-sarjan osakkeita.

Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa/omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän B1- tai B2-sarjan osakkeita ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos merkitsee asemakaavan mukaisen liityntäpysäköinnin järjestämiseksi C1-sarjan osakkeita.

Helsingin kaupunginhallituksen 15.6.2020 § 361 hyväksymiin osakkeiden merkintäperiaatteisiin perustuvan valtuutuksen mukaisesti yhtiön hallitus on määrittänyt B1- ja C1-sarjan osakkeiden merkintähinnan, joka perustuu sopimusalue 1:n pysäköintilaitoksen investoinnin hankinta-arvoerittelyssä esitettyyn omarahoitusosuuden arvioon 33 000 euroa/osake (alv 0). Lisäksi hallitus on päättänyt, että merkintähintaa tarkistetaan Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymän merkintä- ja käyttösopimuksen periaatteiden mukaisesti. B2- sarjan osakkeiden merkintähinta perustuu sopimusalue 2:n pysäköintilaitoksen investointikustannusten omarahoitusosuuden arvioon ja merkintähinta määritellään sen jälkeen, kun sopimusalue 2:n pysäköintilaitoksen investointikustannukset ja omarahoitusosuus ovat varmistuneet.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 19.11.2020

2

Hallituksen esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566