Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 105

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-011852 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi designjohtaja Hanna Harrisin ehdokkaaksi Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n hallitukseen seuraavalle toimikaudelle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n tarkoituksena on Suomen rakennustaiteen edistäminen, tukeminen ja tunnetuksi tekeminen. Säätiö ylläpitää Suomen arkkitehtuurimuseota.

Säätiön hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Edustajiston tehtävänä on valvoa ja tukea museon toimintaa, toimia museon ja alan organisaatioiden välillä sekä tehdä aloitteita museon toiminnan kehittämiseksi.

Edustajistoon kuuluu 18 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden. Edustajiston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Säätiön hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Helsingin kaupunkia hallituksessa on edustanut Ulla Tapaninen. Vaikka kaupunki ei säätiön sääntöjen mukaan nimitä jäseniä hallitukseen suoraan, on säätiössä edelleen pidetty kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen mukana oloa perusteltuna käytäntönä.

Hallituksen uusi toimikausi alkaa vuoden 2021 alusta ja kestää kolme kalenterivuotta 2023 loppuun asti. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan designjohtaja Hanna Harrista.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan  kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä  yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566