Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/13

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous

HEL 2020-004317 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 30.11.2020 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

- Sami Ojala (Kok.)

- Eveliina Lindell (Vihr.).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUK ry Syyskokous esityslista 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

Helsingin Uusyrityskeskus ry. (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyrityskeskuksen verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyrityskeskusta.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Päättyvällä toimikaudella Helsingin kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat toimineet: Eveliina Lindell ja Sami Ojala.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään 8 ja enintään 16 syyskokoukseen valitsemaa muuta jäsentä. Helsingin kaupungilla ei ole yhdistyksen sääntöihin perustuvaa oikeutta nimetä henkilöitä yhdistyksen hallitukseen, vaan nimeämiset ovat perustuneet aiempaan käytäntöön.

Kaupunki ja yhdistys ovat pitkään tehneet menestyksekästä yhteistyötä helsinkiläisen yrittäjyyden alkuvaiheen tukemiseksi. Toimintaa on ollut muun muassa YritysHelsinki- ja NewCo Helsinki -brändien alla. Käytännössä kaupungin ja Helsingin Uusyrityskeskuksen työntekijät ovat toimineet samoissa tiloissa.

HUK ry:n toimintaympäristössä on tapahtunut muutos, jonka seurauksena yhdistys toimii nykyisin osittain markkinaehtoisella toimintakentällä. Tarjouskilpailun perusteella HUK ry tuottaa aloittavia yrityksiä tukevaa Starttiplus-asiantuntijapalvelua Uudenmaan ELY-keskukselle.

Elinkeinojohtajan päätöksen mukaisesti (29.6.2018 § 68) Helsingin kaupunki ja Helsingin Uusyrityskeskus ry. solmivat  sopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin ja HUK:n yhteistyötä mahdollistaen uusien yritysten perustamisneuvonnan järjestämisen tehokkaalla tavalla. Sopimuksessa on otettu huomioon myös valtiontukea koskevat säännökset sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1397/2016, jäljempänä Hankintalaki).

Sopijapuolet perustavat ohjausryhmän sopimuksen toteuttamista ja sopijapuolten välisen yhteistyön koordinointia varten. Molemmat sopijapuolet nimeävät ohjausryhmään kaksi jäsentä.

Edellä mainitun johdosta on tarkoituksenmukaista, ettei yhdistyksen hallitukseen ehdoteta nimitettäväksi virkamiesedustusta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUK ry Syyskokous esityslista 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566