Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/14

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Helsingin yhteisöraportti 3/2020

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 3/2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yhteisöraportti 3/2020

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 3/2020. Raportissa esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2020 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yhteisöraportti 3/2020

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.09.2020 § 80

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi yhteisöraportin 2/2020.

18.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566