Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000512 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä omistaa neljä osaketta ja Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin yhden Seuren osakkeen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n suurimmat omistajat ovat käynnistäneet yhteisen valmistelun yhtiötä koskevan omistajastrategian laatimiseksi.

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite:

        Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019.
  2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.
  3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2020 § 8

HEL 2020-000512 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566