Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 2020

HEL 2020-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotukset liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti yyk kutsu 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita ja harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön yhtiöjärjestystä on tarkoitus päivittää vastaamaan soveltuvin osin kaupungin malliyhtiöjärjestystä ja muun muassa sisällyttämään siihen konserniohjausta ja tietojensaantia koskevat pykälät. Samalla täsmennetään myös toimialapykälää ja lisätään tarpeellisilta osin viittauksia asunto-osakeyhtiölakiin.

Aikaisemmin pysäköintipaikkojen vuokraus oli pitkälti arvonlisäverotonta, mutta arvonlisäverolain muutoksen johdosta alueiden vuokraus kulkuneuvon paikoitusta varten on nykyään lähtökohtaisesti arvonlisäverollista. Yhtiö on omaa toimintaansa koskien selventänyt arvonlisäverotusta koskevaa tulkintaa KHO:n ratkaisulla, ja yhtiön toiminta katsotaan kokonaisuudessaan tällä hetkellä arvonlisäverolliseksi. Tämän johdosta arvonlisäverovastiketta koskeva pykälä ehdotetaan poistettavaksi yhtiön toiminnan ollessa kokonaan arvonlisäverollista.

Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi ja lisättäväksi yhtiöjärjestykseen uusi osakesarja (B4) uutta rakennettavaa pysäköintilaitosta varten (Melkinlaituri).

Osakeantivaltuutus

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012, § 783 perustaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n rakennuttamaan, hallinnoimaan ja ylläpitämään Jätkä-saaren asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköintiä ja alueellisia yhteisväestönsuojia sekä samalla oikeutti kiinteistölautakunnan hyväksymään Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakemerkintäsopimusten periaatteet ja osakemerkintämaksut. Kiinteistölautakunta käsitteli 12.11.2015, § 520 päätöksessään mm. osakemerkintämaksuja ja samalla oikeutti Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n tekemään edellä esitettyihin hintoihin yhtiön noudattaman omakustannusperiaatteen toteuttamiseksi mahdollisesti vaadittavia tarkistuksia.

Kaupungin organisaatiouudistuksen 2017 johdosta kiinteistölautakunnan toiminta on lakannut eikä toimivaltaa ole tältä osin siirretty toiselle toimielimelle. Kiinteistölautakunnan aikaisemmin tekemä linjaus huomioiden osakkeiden merkintähinta saatetaan yhtiökokousasiana konsernijaoston päätettäväksi. 

Yhtiön hallitus esittää liitteen mukaisia osakeantivaltuutusehtoja osakkeenomistajan hyväksyttäväksi. Niiden mukaisesti hallitus valtuutetaan tarjoamaan enintään 400 kappaletta uusia B4-sarjan osakkeita Jätkäsaaren alueen kiinteistöjen haltijoille/omistajille merkittäväksi sekä määrittämään ja päättämään B4-sarjan osakkeen merkintähinnan (euroa/osake) yhtiön toiminnassa noudatettava omakustannusperiaate huomioon ottaen Melkinlaiturin pysäköintilaitoksen arvioituja rakentamiskustannuksia vastaavaksi.

Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa / omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän yhtiön B4-sarjan osakkeita.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren Pysäköinti yyk kutsu 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.04.2020 § 38

HEL 2020-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Outi Säntin, Ilkka Aaltosen, Mia Kajanin ja Ville Vastamäen lisäksi kaupunkiympäristötoimialan tiimipäällikkö Riitta Eloranta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566