Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

A-Tulkkaus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajien päätös

HEL 2020-011875 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun liitteenä olevan mallin mukaisen A-Tulkkaus Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen Helsingin kaupungin osalta edellyttäen, että A-Tulkkaus Oy:n muut osakkeenomistajat tekevät kukin osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkeenomistajien yksimielinen päätösmalli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HUS

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Keravan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

A-Tulkkaus Oy

A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Yhtiö toimii sidosyksikkönä sen omistajina oleville hankintayksiköille. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 99,6 %. Muut osakkaat ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Keravan kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”HUS”), joista kullakin on omistuksessaan yksi (1) osake.

Yhtiön liikevaihto on ollut tilikaudella 2019 noin 8 milj. euroa ja tilikauden voitto noin 320 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,7 milj. euroa. Liikevaihdon kertymä tilikaudelta 2019 jakautuu omistaja-asiakkaiden ja muiden asiakkaiden välillä seuraavasti: Helsinki 2,75 milj. euroa (34,5%); HUS 2,34 milj. euroa (29,3%); Vantaa 2,15 milj. euroa (26,9%); Kerava 0,28 milj. euroa (3,6%); Espoo 0,26 milj. euroa (3,2%) ja muut asiakkaat 0,2 milj. euroa (2,5%).

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

A-Tulkkaus Oy:n toimialalla tapahtuneiden muutoksen ja koronaviruksen mukanaan tuoman etäpalveluiden kysynnän voimakkaan kasvun johdosta yhtiön omistajat ovat arvioineet Vantaan kaupungin johtaman valmistelun pohjalta, että paras vaihtoehto A-Tulkkaus Oy:n toiminnan uudistamiselle on sen omistuksesta luopuminen.  Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 11.5.2020 § 7 edetä omistuksesta luopumisen valmistelussa. Myös HUS:n konsernijaosto on 3.6.2020 § 34 tehnyt vastaavan päätöksen asiasta ja muut pien-osakkaat ovat ilmoittaneet halukkuutensa omistuksesta luopumiseen.

Osakekaupan valmistelu on edennyt niin, että osakekauppa on tulossa osakkeenomistajien päätöksentekoon, ja Helsingin osalta kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä asia kokouksessaan 16.11.2020.

Osakekauppaprosessiin liittyen on havaittu tarve muokata yhtiön yhtiöjärjestystä, jonka toimialaa koskevassa pykälässä todetaan, että yhtiön toimialana on tuottaa palveluita vain julkisille hankintayksiköille. Lisäksi osakkeita voi toimialamääräyksen mukaan luovuttaa vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille. Tämä yhtiöjärjestysmääräys tulee muuttaa ennen kaupan täytäntöönpanoa, koska ostaja ei ole hankintayksikkö.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkeenomistajien yksimielinen päätösmalli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HUS

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Keravan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566