Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/12

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

MetropoliLab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-004685 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa MetropoliLab Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunkiympäristötoimialan elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

MetropoliLab Oy

Yhtiön toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotot, asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69 %.

Hallitus

MetropoliLab Oy:n osakassopimuksen kohdan 7.1 mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Helsinki nimeää kolme (3) jäsentä, Espoo nimeää yhden (1) jäsenen, Vantaa nimeää yhden (1) jäsenen ja Kauniainen nimeää yhden varajäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Forss on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta, koska hänen palvelussuhteensa kaupungilla päättyy. Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa kaupunkiympäristötoimialan elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg puheenjohtajan tehtävään, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiö

Nimetty

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566