Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-012003 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström ja hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin. Paikalla oli myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr Yhteisöraportti 2/2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020
seuraavat tavoitteet:
Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Kävijämäärä vähintään 500 000.
2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.
3. Energiansäästötavoite 2 % vuodessa.
4.  Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna
asiakasmäärään.
5. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.

Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr Yhteisöraportti 2/2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566