Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

26.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9 -nimisen yhtiön hallituksen täydentäminen

HEL 2020-010764 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9 -nimisen yhtiön tulevassa yhtiökokouksessa valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi lakimies Päivi Pakarisen sekä hallituksen varajäseneksi lakimies Tuomas Heinosen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Helsingin kau-pungin 10. kaupunginosan korttelissa no 398 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua kolmea (3) liiketaloa.

Kaupungin omistusosuus 44,90 %.

Hallitus

Yhtiön asioita hoitamaan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä ja enintään kolme varajäsentä.

Jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksen päätyttyä ja kestää toiseksi seuraavan valintakokouksen loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunki on vakiintuneesti valinnut yhtiön hallitukseen kaksi varsi-naista jäsentä ja yhden varajäsenen. Kaupungin nimeämiä hallituksen jäseniä ovat Jarmo Raveala, joka toimii tällä hetkellä myös hallituksen puheenjohtajana, ja Arto Hiltunen sekä varajäsenenä Päivi Pakarinen. Arto Hiltusen eläköitymisen johdosta on tarkoituksenmukaista valita Päivi Pakarinen hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi ja Tuomas Heinonen varajäseneksi.  Jarmo Raveala jatkaa yhtiön hallituksessa. 

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566