Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

26.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2020, jakautumissuunnitelman mukainen osakeanti

HEL 2020-002900 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.11.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Heka

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.11.2020. Kokouksessa päätetään yhtiön hallituksen hyväksymän osittaisjakautumisen yhteydessä tehtävästä jakautumissuunnitelman mukaisesta osakeannista Helsingin kaupungille. Konsernijaostolle esitetään, että se kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 10.11.2020.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on 7.10.2020 päättänyt osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on toimivaltainen päättämään osittaisjakautumisesta, mutta jakautumissuunnitelmaan kuuluu osakeanti Helsingin kaupungille ja osakeannista päättämiseen toimivaltainen taho on yhtiön yhtiökokous. Jakautumisesta on osakeyhtiölain mukaan päätettävä neljän kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä. Jakautumissuunnitelma on rekisteröity 6.8.2020.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Osittaisjakautuminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on 7.10.2020 päättänyt osittaisjakautumisen toteuttamisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistama, osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevan toimitila- ja asuinrakennuksen muodostama liiketoimintakokonaisuus siirtyy Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 31.12.2020.

Jakautumissuunnitelman mukaisesti jakautumisvastikkeena Helsingin kaupunki saa yhden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n uuden osakkeen eikä muuta jakautumisvastiketta anneta.

Osakeanti

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee jakautumissuunnitelman mukaisen osakeannin. Jakautumissuunnitelman mukaisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy antaa jakautumisvastikkeena Helsingin kaupungille yhden uuden osakkeen.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen päätös

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen yhtiökokous on 6.10.2020 omalta osaltaan päättänyt hyväksyä osittaisjakautumisen kaupunginhallituksen konsernijaoston 21.9.2020 § 76 päätöksen mukaisesti.

Järjestelyn veroseuraamuksista

Verohallinto on 11.6.2020 antanut asiassa tuloverotuksen ennakkoratkaisun jonka perusteella järjestelystä ei koidu veroseuraamuksia. Ennakkoratkaisua noudatetaan verovuosina 2020 ja 2021 toimitettavissa tuloverotuksissa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2020

Oheismateriaali

1

Kokouskutsu 10.11.2020, liite Kaupparekisteriote

2

Kokouskutsu 10.11.2020, liite Osakeluettelo

3

Kokouskutsu 10.11.2020, liite Osittaisjakautuminen_Jakautumissuunnitelma_allekirjoitettu

4

Kokouskutsu 10.11.2020, liite Osittaisjakautuminen_Jakautumissuunnitelman_liite 1_Yj-ehdotus_Toimitilat

5

Kokouskutsu 10.11.2020, liite Osittaisjakautuminen_Jakautumissuunnitelman_liite 2_Taseen_jakaminen_selvitys_tasevaikutuksista

6

Kokouskutsu 10.11.2020, liite Osittaisjakautuminen_Tilintarkastajan_lausunto

7

Kokouskutsu 10.11.2020, liite pöytäkirjanote_11_2020_Osittaisjakautuminen

8

Kokouskutsu 10.11.2020, liite Yhtiojarjestys_Heka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Heka

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Oikeuspalvelut

Konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566