Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

26.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 95

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän syysyhtymäkokous 2020

HEL 2020-005060 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti va. johtaja Johanna Palvea tai hänen estyneenä ollessaan vs. ylilääkäri Martta Palttila-Pullia edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 4.11.2020 ja esittämään kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja vaatimaan selvitystä Ridasjärven päihdehoitokeskuksen vieroitushoito-osastotoiminnan jatkumisesta sekä hyväksymään muut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.   

Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.  

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kaupungin edustajaa kehotetaan esittämään yhtymäkokouksessa 4.11.2020, että kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja vaaditaan selvitystä vieroitushoito-osastotoiminnan jatkumisesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu kokous  4.11.2020

2

Kokouskutsu 4.11.2020 liite esityslista Yhtymäkokous 4.11.2020

3

Kokouskutsu kokous  4.11.2020 liite 1 Jäsenkunta- edustaja- ja ääniluettelo

4

Kokouskutsu kokous  4.11.2020 liite  Lisätietoja

5

Kokouskutsu kokous 4.11.2020 liite 2 Ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022-23

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa va. johtaja Johanna Palvea tai hänen estyneenä ollessaan vs. ylilääkäri Martta Palttila-Pullia edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 4.11.2020 ja vaatimaan selvitystä Ridasjärven päihdehoitokeskuksen vieroitushoito-osastotoiminnan jatkumisesta sekä hyväksymään muut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.    

Samalla konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.  

Esittelijän perustelut

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta Hyvinkäällä. Helsingin kaupungin peruspääomaosuus on 9,5 prosenttia. Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Syysyhtymäkokouksessa päätetään talousarviosta vuodeksi 2021 sekä taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022-2023.

Sosiaali- ja terveystoimialalta saadun tiedon mukaan Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa on suunniteltu vieroitushoidon osastotoiminnan lopettamista. Palvelutuotannon suunnan ohjaamiseksi yhtymäkokousedustajalle on tarpeen antaa päätösehdotuksen mukaisesti toimiohje palvelun jatkon selvittämistä varten.  

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt Johanna Palven ja varalle Martta Palttila-Pullin nimeämistä yhtymäkokousedustajiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu kokous  4.11.2020

2

Kokouskutsu 4.11.2020 liite esityslista Yhtymäkokous 4.11.2020

3

Kokouskutsu kokous  4.11.2020 liite 1 Jäsenkunta- edustaja- ja ääniluettelo

4

Kokouskutsu kokous  4.11.2020 liite  Lisätietoja

5

Kokouskutsu kokous 4.11.2020 liite 2 Ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022-23

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.05.2020 § 46

HEL 2020-005060 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti vs. psykososiaalisen työn päällikkö Johanna Palvea tai hänen estyneenä ollessaan vs. ylilääkäri Martta Palttila-Pullia edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 3.6.2020 ja hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.    

Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.  

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566