Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

05.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Työmaahuolto Oy Ab ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2020

HEL 2020-003754 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Työmaahuolto Oy Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.10.2020 hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 9.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työmaahuolto Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ylimääräinen yhtiökokous

Työmaahuolto Oy Ab:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 9.10.2020. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle oikeuden ryhtyä hallituksen esittämiin toimiin Pakkalan ruokatehtaan pakkaus- ja jäähdytyskapasiteetin lisäämiseksi.

Pakkalan tuotantolaitoksessa on koronakriisin aikana jouduttu tuottamaan enemmän tuotteita kuin normaalisti. Tuotantomäärät ovat olleet pienempiä ja pirstaleisempia, mikä on aiheuttanut painetta jäähdytyskapasiteetttiin, koska olemassa oleva jäähdytyskapasiteetti vetää vähemmän ja hitaammin kuin tuotantolinjat ja aiheuttaa turhia seisokkeja tai eivät pysty pitämään sovittuja aikatauluja.

Laitos ei kykene takaamaan omavalvonnan toteutumista, mikä on riski ruokaturvallisuudelle. Ruoka ei jäähdy riittävän nopeasti. Koronakriisin johdosta kasvavia tuotantomääriä ovat mm. kotiaterioiden lisääntyminen, asunnottomien ruokailun hoito, toimituksia kilpailutettujen kohteiden toimipaikkoihin sekä ruokamuutoksia ruokalistoihin tai ruokakasseihin, joita on jaettu etäopetuksessa oleville.

Pakkalan tuotannon jäähdytyskapasiteetin puutteista ja valmisteilla olevasta esityksestä viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi on tiedotettu myös kaupungin koronakoordinaatioryhmää.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 9.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työmaahuolto Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566