Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

21.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Varajäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitukseen

HEL 2020-009960 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yksikön päällikkö Riikka Åberg nimetään Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallituksen varajäseneksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,64 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Yhtiön hallituksen varajäsen Pertti Forss on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.10.2020 lukien, koska hänen palvelussuhteensa kaupungilla päättyy. Hänen tilalleen on tarpeen nimittää uusi varajäsen.

Yhtiön uudeksi hallituksen varajäseneksi on tarkoituksenmukaista valita tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kaupunkiympäristötoimialan Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Esitysteksti

Tiedoksi

Nimettävä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566