Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

21.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-002184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksessa jatkavat Suvi Lepistö ja Martti Tallilla, ja Jasi Kuokkasen tilalle valitaan hallituksen jäseneksi Helsingin kaupungin Asunnot Oy:n aluejohtaja Pekka Ljungberg yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan.

Lisäksi yhtiön toimialana on lisäksi perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Hallitus

Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan, kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Käytännössä yhtiön hallituksessa on ollut kolme kaupungin nimeämää hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Nykyisin hallituksessa on A-osakkeenomistajien eli rakennuttajien ja Helsingin kaupungin edustajia yhteensä 7 henkilöä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on tarkoitus myös käsitellä yhtiöjärjestysmuutos koskien hallituksen kokoonpanoa ja täydentämistä asukasjäsenillä. Tätä koskeva kaupungin kanta on annettu konsernijaoston päätöksellä 2.3.2020, § 14.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan kolme jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Yhtiön hallituksen jäsen Jasi Kuokkanen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, koska hän siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Pekka Ljungberg hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.04.2020 § 37

HEL 2020-002184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n 29.4.2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Suvi Aholan ja Martti Tallilan lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Jasi Kuokkanen.

02.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566