Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

24.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon

HEL 2020-008991 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi vs. museonjohtaja Minna Sarantola-Weissin kaupungin edustajaksi Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon vuoden 2021 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön tarkoituksena on Suomen rakennustaiteen edistäminen, tukeminen ja tunnetuksi tekeminen. Säätiö ylläpitää Suomen arkkitehtuurimuseota.

Säätiön hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Edustajiston tehtävänä on valvoa ja tukea museon toimintaa, toimia museon ja alan organisaatioiden välillä sekä tehdä aloitteita museon toiminnan kehittämiseksi. Edustajistoon kuuluu 18 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden. Edustajiston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Konsernijaosto on 12.11.2018 nimennyt kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisalon kaupungin edustajaksi säätiön edustajistoon kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2019−2021. Merisalon siirryttyä Museoviraston pääjohtajan tehtävään säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään uuden edustajan hänen tilalleen kuluvan toimikauden loppuun. Minna Sarantola-Weiss on kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikön päällikkö ja toimii tällä hetkellä vs. museonjohtajana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö

 

Tiedoksi

Edustajistoon nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566