Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

24.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Stadion-säätiö sr:n hallituksen jäsenen valinta

HEL 2020-007632 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Stadion-säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juhani Strandénin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, luovuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Hallitus

Stadion-säätiö sr:n sääntöjen 10 § mukaan säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Säätiön hallitukseen kuuluu 8-9 jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä. Säätiön sääntöjen mukaisesti valtakunnalliset urheilujärjestöt nimittävät loput hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Säätiön hallituksen jäsen Anne Vuori on ilmoittanut eroavansa säätiön hallituksesta 8.6.2020 alkaen.

Uusi hallituksen jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2021 vuosikokoukseen saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566