Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

24.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-009259 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konserniojaosto päätti käsitellä kymmenennen esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli liikunta- ja uimahalliyhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkikonsernin yhtiömuotoisen liikunta- ja uimahallikokonaisuuden muodostavat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren urheilutalo Oy.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 66,7 % ja muina osakkaina ovat Suomen Uimaliitto ja Urheiluopistosäätiö.

Urheiluhallit Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Urheiluhallit Oy toimii seuraavissa paikoissa: Kallio, Kontula, Malmi, Pasila, Siltamäki ja Töölö.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 51,33 % ja muina osakkaina ovat Urheiluopistosäätiö ja 13 lajiliittoa.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Yhtiön toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 94,3 % ja muina osakkaina on urheiluseuroja, yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä ja yksityishenkilöitä.

Talousarviossa 2020 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiöille asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren urheilutalo Oy:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Laitinen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiöitä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä Urheiluhallit Oy:n varapuheenjohtaja Juha Hakola.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566