Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

24.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-009378 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin lakimies Päivi Pakarinen, asiakaspäällikkö Kalevi Aittola sekä toimitusjohtaja Raino Antikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaosto päätti kehottaa hallitusta myös toimimaan niin, että se valitsee Päivi Pakarisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan korttelin 14492 tonttia nro 9 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta sekä järjestää vanhusten palveluun liittyviä toimintoja. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Kaupunki omisti aiemmin vähemmistöosuuden yhtiön ylläpitämästä kiinteistöstä, jonka tiloissa sijaitsee muun muassa päiväkoti. Enemmistöomistaja Käpyrinne ry:n kanssa solmitussa kaupassa kaupunki osti kaikki yhdistyksen osakkeet ja omistaa yhtiön nyt kokonaan.

Hallitus

Yhtiön asioista, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, päättää hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus on ennen osakekauppaa muodostunut niin, että kaupunki on nimennyt hallitukseen vain yhden henkilön. Omistusoikeuden siirryttyä kokonaan kaupungille on tarpeen nimetä koko hallitus kaupungin toimesta.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566