Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

24.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen

HEL 2020-009177 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kaupunginasiamies Anna Koskisen kaupunginkanslian oikeuspalveluista kaupungin edustajaksi Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen keväällä 2021 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin taidehallin säätiö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin taidehallin säätiö ylläpitää Töölössä sijaitsevaa Taidehallia. Sen hallitukseen kuuluu vähintään 12 ja enintään 14 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Yksi jäsen voi toimia hallituksessa korkeintaan kaksi peräkkäistä kokonaista toimikautta.

Konsernijaosto on 18.12.2017 nimennyt hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaupunginsihteeri Leena Mickwitzin ja varajäseneksi Erja Mehdon kulttuuripalveluista. Mickwitzin erottua hallituksen jäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi hänen tilalleen nimetään uusi varsinainen jäsen kuluvan toimikauden loppuun. Toimikausi päättyy keväällä 2021 pidettävään vuosikokoukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin taidehallin säätiö

 

Tiedoksi

Hallitukseen nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566