Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

24.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-009258 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Palmia Oy:n uudet päiväkoti- ja kouluruokakohteet aloittavat Vantaalla ja tuottavat ruokapalveluja uusissa päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohteissa. Myös yhtiön tuottamat siivouspalvelut laajenevat Tampereen uusiin kohteisiin vaiheittain syksyn aikana. Lisäksi yhtiön uusi ravintolakohde avautui elokuussa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön käyttöön valmistuneessa toimitalossa. Tiloissa sijaitsevat kahvila ja ravintola, jotka tuottavat palveluita kaupunkiympäristötalon työntekijöille ja vierailijoille sekä muille  alueella työskenteleville ja ympäristön asukkaille.

Yhtiön taloudellista tilannetta vuonna 2020 on muuttanut maaliskuussa alkanut koronaviruksen leviäminen Suomessa ja sen seurauksena rajoitukset koulunkäynnissä ja ravintolatoiminnassa. Liiketoiminnan tulos ilman koronavirusaaltoa olisi ollut budjetoidulla tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

        Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2020 vähintään 2 milj. euroa 

        Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10 %.

        Energiankulutuksen ja CO2-päästöjen vähentäminen Helsingin kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566