Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

15.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2020

HEL 2020-006796 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2020 hyväksymään yhtiön asettamisen selvitystilaan ja OTM Vesa Anttilan valitsemisen selvitysmieheksi. 

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista

2

Yhtiökokouskutsu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiö on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 3.8.2020 päättämään yhtiön asettamisesta selvitystilaan osakeyhtiölain  (624/2006) 20 luvun 3 §:n mukaisesti. Yhtiökokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1-2.

Helsingin kaupunki on lähettänyt yhtiölle kaupunginhallituksen 11.5.2020, § 293 tekemän päätöksen perusteella yhteensä 61 688 364,56 euron suuruisen maksuvaatimuksen Euroopan komission päätöksellään C(2019) 3152 kielletyksi tueksi katsoman summan ja sille 16.7.2020 saakka laskettujen korkojen takaisinperimiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tuki ja tukimääristä perittävä korko peritään takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä. Siltä osin kuin tukea ja tukimääristä perittävää korkoa ei saada perittyä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä, ne peritään takaisin Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä.

Vuonna 2015 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen yhtiön tehtävänä ja tarkoituksena on ollut vastata liiketoimintakauppaan liittyvistä velvoitteista ja toisaalta valvoa kauppaan liittyviä oikeuksia niiden voimassaolon ajan. Escrow-sopimuksen ehtojen mukaan sulkutilillä olevat liiketoimintakauppaan liittyvät varat vapautuvat yhtiön käyttöön vasta, kun EU:n komissiolle tehty kantelu on lainvoimaisesti loppuun käsitelty, kuitenkin viimeistään 31.12.2022. Kaupunki on valtiontukiviranomaisena nostanut 6.9.2019 kanteen Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa komission päätöksen kumoamiseksi. Komission edellä mainittu päätös, johon kaupungin maksuvaatimus perustuu ei ole vielä lainvoimainen, eivätkä escrow-tilin varat ole vielä yhtiön käytettävissä. Yhtiöllä ei ole ollut muuta omaa toimintaa liiketoimintakaupan täytäntöönpanon jälkeen.

Kaupungin esittämään maksuvaatimukseen liittyen ja liiketoimintakauppaan liittyvät sopimusvelvoitteet ja lisäkauppahintaoikeus huomioon ottaen on tarpeellista esittää yhtiön asettamista selvitystilaan yhtiön varallisuusaseman selvittämiseksi. Yhtiöllä ei enää ole operatiivista toimintaa.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista

2

Yhtiökokouskutsu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566