Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

18.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

HEL 2020-006270 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

A) hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yksikön päällikkö Osmo Rasimus hallituksen puheenjohtajaksi ja  lakimies Inkeri Lehmusoksa hallituksen jäseneksi sekä

B) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 29.5.2020

2

Kokouskutsu, kokous, 29.5.2020, liite, yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

A) ja B)

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 % ja Helsingin yliopiston rahastojen omistusosuus on 47,78 %. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Varsinainen yhtiökokous

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 29.5.2020. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet tulevalle toimikaudelle sekä päätetään varsinaisen yhtiökokouksen asioiden lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenet on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2018, joten yhtiölle pitää valita uusi hallitus vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokouksessa käsiteltävä yhtiöjärjestysluonnos vastaa pääosin kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan liitteenä olevaa keskinäisen kiinteistöyhtiön malliyhtiöjärjestystä. Kaupungin ja Helsingin yliopiston lähes yhtä suuret omistusosuudet yhtiöstä huomioon ottaen yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista on neuvoteltu yliopiston kanssa. Näiden neuvottelujen perusteella kaupungin malliyhtiöjärjestyksestä on tarpeen poiketa konserniohjausta ja tietojensaantioikeutta koskevien kirjausten osalta. Lähtökohtana on kuitenkin Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomo Oy:n osalta kaupungin konserniohjeen (kaupunginvaltuusto 17.5.2017, 241 §) ja hyvän hallinto- ja johtamistavan (konsernijaosto 17.6.2019, § 69) määräysten noudattaminen, koska kaupungin omistusosuus on yli 50 %.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin (1. kohta.) sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen (2. kohta).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 29.5.2020

2

Kokouskutsu, kokous, 29.5.2020, liite, yhtiöjärjestys

Oheismateriaali

1

Kokouskutsu, kokous 29.5.2020, liite, Toimintakertomus

2

Kokouskutsu, kokous 29.5.2020, liite, talousarvio

3

Kokouskutsu, kokous 29.5.2020, liite, talousarvio 3

4

Kokouskutsu, kokous 29.5.2020, liite, talousarvio 2

5

Kokouskutsu 29.5.2020. liite, Tasekirja allekirjoitettu

6

2019_Tilintarkastus

Muutoksenhaku

A) ja B)

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566