Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

18.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-006053 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Karoliina Rajakallio ja hallituksen jäseniksi Petri Lumijärvi ja Jukka Kallio.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomenlinnan Liikenne Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomenlinnan Liikenne Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä matkustaja-aluksilla Helsingissä.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Suomenlinnan Liikenne Oy:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan kolme jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen hallituksen jäseneksi nimettävä Kari Noroviita on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin Satama Oy:n liiketoimintajohtaja Jukka Kallio hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen on todettu, että on tarkoituksenmukaista muuttaa aikaisemmin nimettyjen jäsenten asemia hallituksessa niin, että Karoliina Rajakallio nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Petri Lumijärvi hallituksen jäseneksi.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomenlinnan Liikenne Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566