Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo ja Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ylimääräiset yhtiökokoukset

HEL 2020-002431 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään:

A)

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.5.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

B)

Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.5.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 19.12.2019

2

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu Koy Malmin Liiketalo

3

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu Koy Vanha Helsingintie 20

Muutoksenhaku

A) ja B)

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 on päätetty muun muassa yhtiön jakautumisesta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 16.12.2020, 122 § päättänyt kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 yhtiön hallituksen päätösehdotukset. Päätös on liitteenä 1.

Jakautuminen toteutettiin jakautumissuunnitelman mukaisesti, siten, että Malmin Liiketalo Oy jakautumisessa sen varat ja velat siirtyivät ilman selvitysmenettelyä kahdelle perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20:lle ja Kiinteistö Oy Malmin Liiketalolle ja Malmin Liiketalo Oy purkautuu. Jakautuminen on osakeyhtiönlain (624/2006) 17 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kokonaisjakautuminen.

Yhtiöiden toimiala

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalon toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelin 38060 tonttia n:o 8 (kiinteistötunnus 91-38-60-8) sekä sillä sijaitsevia rakennuksia.

Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelin 38060 tonttia n:o 9 (kiinteistötunnus 91-38-60-9) sekä sillä sijaitsevia rakennuksia.

Ylimääräiset yhtiökokoukset

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo ja Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 hallitukset ovat kutsuneet yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset koolle 6.5.2020. Ylimääräisissä yhtiökokouksissa päätetään muun muassa talousarvion vahvistamisesta ajalle 1.4.2020–31.12.2020 ja osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen määrästä. Lisäksi ylimääräisissä yhtiökokouksissa päätetään hallituksen valtuuksista periä tai olla perimättä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta. Yhtiökokouskutsut ovat liitteenä 2 ja 3.

Yhtiöiden talousarvion vahvistaminen ylimääräisissä yhtiökokouksissa on tarpeen, jotta yhtiöt voivat alkaa periä omistajiltaan vastikkeita.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 19.12.2019

2

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu Koy Malmin Liiketalo

3

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu Koy Vanha Helsingintie 20

Muutoksenhaku

A) ja B)

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566