Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (5)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous

HEL 2020-003539 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 15.5.2020.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä, vesihuollon toimialan sitovien toimintakulujen määrärahan ylityksen ja vesihuollon toimialan sitovien investointimenojen määrärahan ylityksen,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemistä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtiökokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan  ehdotuksen vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019,
 7. hallituksen ehdotuksen merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomus,
 8. hallituksen ehdotuksen hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perussopimuksen HSY:n puolesta,
 9. hallituksen ehdotuksen peruspääomalle maksettavasta korosta,
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Amanda Pasaselle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Aino Tuominen sekä vapautuvalle varajäsenen paikalle Johanna Riitakorpi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 11. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Markku Saarikankaalle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Nuutti Hyttinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mikko Kiesiläisen ehdotuksesta esittää Aino Tuomista hallituksen jäseneksi Amanda Pasasen tilanne sekä Johanna Riitakorpea vapautuvalle varajäsenen paikalle.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta esittää Nuutti Hyttistä hallituksen jäseneksi Markku Saarikankaan tilalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 15.5.2020

2

Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, liite, esityslista

3

Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, Liite, Ääniluettelo

4

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Tilinpäätös

5

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, tilintarkastuskertomus

6

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Henkilöstökertomus

7

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Arviointikertomus

8

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, Liite, Selvitys

9

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Perussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 15.5.2020.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä, vesihuollon toimialan sitovien toimintakulujen määrärahan ylityksen ja vesihuollon toimialan sitovien investointimenojen määrärahan ylityksen,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemistä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtiökokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan  ehdotuksen vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019,
 7. hallituksen ehdotuksen merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomus,
 8. hallituksen ehdotuksen hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perussopimuksen HSY:n puolesta,
 9. hallituksen ehdotuksen peruspääomalle maksettavasta korosta,
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Amanda Pasaselle ja valita hänen tilalleen hallitukseen --------- jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 11. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Markku Saarikankaalle ja valita hänen tilalleen hallitukseen -------- jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous pidetään 15.5.2020. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, vuoden 2019 henkilöstökertomus, uuden hallituksen jäsenen valinta sekä sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen.

HSY:n yhtymäkokouksen esityslista liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, henkilöstökertomus ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus liitteinä.

Tarkastuslautakunta teki vuoden 2018 arviointikertomuksessa yhtymäkokoukselle ehdotuksen suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 24.5.2019 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty. 

Yhtiökokoukselle tiedoksi merkittävät tarkastuslautakunnan suositukset ja selvitys suoritetuista toimenpiteistä ilmenevät liitteenä olevasta esityslistasta.

HSY:n toimintatuotot tilikaudelta 2019 olivat 379,8 milj. euroa, joista 272,6 milj. euroa oli vesihuollon ja 97,0 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Toimintatuottoja kertyi 14,7 milj. euroa talousarviota enemmän, mikä johtui arviota suuremmasta volyymista. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,1 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 183,5 milj. euroa, joista henkilöstökulut 45,8 milj. euroa, palvelujen ostot 88,3 milj. euroa, materiaalihankinnat 29,0 milj. ja rahoituskulut 68,2 milj. euroa.

Investointien toteuma oli 253,5 milj. euroa (talousarvio 245,9 milj. euroa). Tästä vesihuollon investoinnit olivat 236, 4 milj.euroa. ja jätehuollon 15,5 milj. euroa.

Vuosikate oli 131,8 milj. euroa, joka ei riittänyt kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 135 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 27 milj. eurolla. Maksuvalmius on ollut hyvä.

Hallituksen jäsenet Amanda Pasanen ja Markku Saarikangas ovat pyytäneet eroa hallituksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 15.5.2020

2

Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, liite, esityslista

3

Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, Liite, Ääniluettelo

4

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Tilinpäätös

5

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, tilintarkastuskertomus

6

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Henkilöstökertomus

7

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Arviointikertomus

8

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, Liite, Selvitys

9

Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Perussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566