Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-004436 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Kari Nietosvaaran, Erja Adlerin, Risto Heikkisen ja Tapio Mustosen (Kok.) lisäksi Auli Rantanen (Vihr.) sekä hallituksen varajäseneksi valitaan Päivi Pakarinen ja Miia Pasuri.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kiinteistö-Oy Parmaajanpuiston toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimettävä Marjut Joensuu (Vihr.) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 12.4.2020 alkaen. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi jäsen hänen tilalleen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Esitysteksti

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566