Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2020-003556 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 18.5.2020

2

Kokouskutsu, kokous 18.5.2020, liite, esitykset, korjattu versio, 22.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallitus on kutsunut yhtiöin varsinaisen yhtiökokouksen koolle 18.5.2020. Yhtiökokouksessa päätetään muun muassa valtuutuksesta hallitukselle tehdä rakennuksen vaipan ja ulkorakenteiden peruskorjauksen hankepäätös, päättää urakoitsijavalinnasta sekä lainan nostamisesta ja tarvittavista kiinnityksistä ja panttauksista lainan vakuudeksi. Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1.

Suunniteltu peruskorjaushanke vastaa korjaustarpeisiin, jotka on todettu usean perusteellisesti tehdyn kuntotutkimuksen tuloksena. Rakennuksen käytön jatkaminen ilman terveysriskiä edellyttää peruskorjaushankkeen toteuttamista. Hankeen kaupungille kohdistuva vastikevaikutus on noin 2,17euroa/m2/kk, eli yhteensä kaupungille kohdistuva vastikevaikutus on noin 168 000 euroa/vuosi (alv 0 %). Vastikevaikutukset alkavat osakkaille vuonna 2021.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,0 %. Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia n:o 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Toiminnasta mahdollisesti syntynyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden peittämiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi nimettyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 18.5.2020

2

Kokouskutsu, kokous 18.5.2020, liite, esitykset, korjattu versio, 22.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566