Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-004438 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Jaana Aaltosen (SDP), Ari Laamasen (Vihr.), Justus Mollbergin (Vas.), Sole Molanderin (Kesk.), Petri Roinisen (Kok.) ja Tuulikki Teporan (KD) lisäksi Ida Bergmann (Vihr.).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa sijaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemiaan asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen.

Yhtiö ei harjoita kiinteistönvälitystä eikä arvopaperikauppaa eikä muutakaan kuin 2 §:n 1 momentissa mainittua toimintaa. Yhtiö ei omista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omaisuutta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan seitsemän jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen hallituksen jäseneksi nimettävä Marjut Joensuu (Vihr.) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 12.4.2020 alkaen. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi jäsen hänen tilalleen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Esitysteksti

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566