Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

06.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-002926 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön eläkkeelle jäävän hallituksen jäsenen Jukka Forsmanin tilalle ei valita uutta jäsentä hallituksen seuraavaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita
maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 45.
kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja
hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, 16 § kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että hallitusten jäseniksi valitaan nykyiset viisi jäsentä myös seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen on selvinnyt, että hallituksen jäseneksi nimettävä Jukka Forsman on jäämässä eläkkeelle.

Yhtiön rakennushanke on valmistunut ja otettu käyttöön vuoden 2020 alusta lukien. Yhtiön hallitukseen on tässä tilanteessa arvioitu riittävän neljä jäsentä, eikä hallitukseen ole tarkoituksenmukaista valita kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa uutta jäsentä Forsmanin tilalle.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566