Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

06.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

HEL 2020-002924 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Nuuksiokeskus Oy:n hallituksen jäseneksi toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajana kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö Risto Heikkisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nuuksiokeskus Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuuksiokeskus Oy

Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopineet Nuuksiokeskus -nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuksion Espoon Pitkäjärvelle Solvallan urheiluopiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuksiokeskus Oy -niminen osakeyhtiö. Helsingin kaupunki ei ole Nuuksiokeskus Oy:n osakas. Sen sijaan 23.11.2007 allekirjoitetun sopimuksen (Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä) perusteella Nuuksiokeskus Oy:n osakkaat ovat sitoutuneet nimeämään hallitukseen Helsingin kaupungin edustajan. Uusi 2.12.2013 allekirjoitettu sopimus luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä, joka korvaa em. sopimuksen, ei muuta 23.11.2007 päivätyssä sopimuksessa määriteltyjä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Näin ollen kaupunki voi edelleen nimetä edustajansa hallitukseen.

Nuuksiokeskus Oy:n osakkaita ovat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Ab. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2020.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nykyinen hallituksen jäsen Arto Hiltunen on jäämässä eläkkeelle.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö Risto Heikkinen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nuuksiokeskus Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566